کارگاه طراحی کمپین دیجیتال مارکتینگ و ابزارها

کارگاه طراحی کمپین دیجیتال مارکتینگ و ابزارها
بازاریابی دیجیتال, کارگاه ها, کارگاه‌ها, مدرسه تابستانی 98

در هفته سوم کارگاه های مدرسه تابستانی پویتک که با موضوع دیجیتال مارکتینگ و ابزارهای آن برگزار شد، سینا مومنی، مدیر بازاریابی سازمانی یکتانت، مباحثی شامل اصول اولیه بازاریابی، مفاهیم ۴P و ۵M، تفاوت بازاریابی با فروش، قیف بازاریابی، بخش بندی مشتریان و تارگتینگ را مطرح کرد.
مومنی ابزارهای گوگل (Google Ad) برای بررسی عملکرد سایت و افزایش میزان بازدید سایت در گوگل و فرایند ریتارگتینگ -با استفاده از پنل دیجیتال مارکتینگ یکتانت- را معرفی کرده و با ایجاد چند کمپین در این ابزارها شرکت کنندگان را بیشتر با آنها آشنا نمود.

Date