کارگاه های مشترک با مدرسه رباتیک دانشگاه اصفهان(ارزش پیشنهادی ومشتریان برای پایان نامه)

کارگاه های مشترک با مدرسه رباتیک دانشگاه اصفهان(ارزش پیشنهادی ومشتریان برای پایان نامه)
کارگاه های مشترک با مدرسه رباتیک دانشگاه اصفهان, همکاری ها

سومین نشست از سلسله نشستهای از پروژه پایانی تا خلق ثروت

پس از استقبال دانشجویان از اولین  و دومین نشست از سلسله نشست های پروژه ی پایانی تا خلق ثروت ، انجمن رباتیک دانشگاه اصفهان به کمک پویتک و با همکاری مرکزکارآفرینی دانشگاه اصفهان اقدام به برگزاری سومین نشست کردند .

افتخار داریم در سومین نشست میزبان جناب آقای مهندس علی صالحی باشیم .

منتشر شده در : مدرسه رباتیک دانشگاه اصفهان

Date