همتاکارهنر

همتاکارهنر
حمایت‌ ها, حمایت‌ها

بعد از سه دوره برگزاری رویداد همتاکار در دانشگاه اصفهان، اولین رویداد همتاکار در دانشگاه هنر برای کمک به بهبود اکوسیستم کارآفرینی اعضا،

زمان :سه شنبه ۹۷/۴/۲۶

بعضی بازی ها، فراتر از یک بازی صِرف است. یعنی علاوه بر تفریح، در پرورش برخی مهارت ها در زندگی‌ شخصی یا فعالیت های حرفه ای بسیار موثر است.
پویتک بعضی از این سبک بازیها را به کمک متخصصین روانشناسی و کسب وکار برگزار می‌کند.
در همتاکار هنر، به کمک متخصصین پویتک، در کنار هم

Date